VIDEO: Do-it-yourself-DagWolz als Hotspot vun der Kreeslaf-Wirtschaft

D’Zil war et, de Leit déi verschidden Aspekter vun der Kreeslaf-Wirtschaft méi no ze bréngen. Wolz inspiréiert sech un deem …
(Orginal – Story lesen…)
auch interessant