5G startet in Luxemburg frühestens 2020

Der 5G-Ausbau ist aktuell das wichtigste … Do soll een och net méi wéi puer minute bleiwen fir keng Schied dovun ze droen.
(Orginal – Story lesen…)